Nasz statut w wersji PDF: STATUT FUNDACJI


Rozdział I
Postanowienia Ogólne

 • 1
 1. Fundacja pod nazwą Fundacja na rzecz zwierząt „Przytul Psa”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Elżbietę Lipińską, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Marię Łukasik w kancelarii notarialnej w Piasecznie ul. Warszawska 30/1 w dniu 15 września 2008 roku, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
 2. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.
 • 2
 1. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do właściwego rejestru.
 2. Fundacja działa poprzez ustanowione w niniejszym statucie organy.
 • 3
 1. Siedzibą Fundacji jest Ustanów koło Warszawy.
 2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Dla właściwej realizacji celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
 4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się następującym tłumaczeniem swojej nazwy na język angielski: Foundation for Animals “Hug a Dog”
 • 4

Fundacja może tworzyć działy, zakłady i filie.

 • 5

Czas działania Fundacji jest nieokreślony.

 • 6
 1. Fundacja używa pieczęci według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji.
 • 7

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w celu pozyskiwania środków na realizację celów statutowych.

 • 8

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Środowiska.

 • 9

Fundacja może zatrudniać pracowników i wolontariuszy.

 

 

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji

 • 10

Celami Fundacji są:

 1. Ochrona środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zwierząt.
 2. Wspieranie wszelkich działań mających na celu zapobieganie i zwalczanie bezdomności zwierząt.
 3. Wspieranie placówek i osób fizycznych świadczących pomoc zwierzętom bezdomnym.
 4. Przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania przemocy i okrucieństwa wobec zwierząt.
 5. Udzielanie pomocy zwierzętom krzywdzonym, porzuconym oraz zagubionym.
 6. Propagowanie idei ochrony praw zwierząt w społeczeństwie.
 7. Propagowanie idei ochrony przyrody w społeczeństwie.
 8. Wspieranie wszelkich działań w zakresie ochrony przyrody i zwierząt.

 

 • 11

Fundacja realizuje swoje cele poprzez następującą nieodpłatną działalność pożytku publicznego:

 1. działalność adopcyjną.
 2. poszukiwanie domów docelowych i tymczasowych dla bezdomnych zwierząt.
 3. zatrudnianie oraz szkolenie wolontariuszy.
 4. współpracę z innym organizacjami wspierającym ochronę zwierząt oraz schroniskami dla bezdomnych zwierząt.
 5. wspieranie oraz prowadzenie noclegowni, przytulisk, ośrodków adopcyjnych, domów tymczasowych, schronisk oraz hoteli dla bezdomnych zwierząt.
 6. finansowanie pomocy medycznej oraz kastracji i sterylizacji zwierząt.
 7. współdziałanie z właściwymi instytucjami, tj. Policją, Strażą Miejską oraz administracją publiczną w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw i wykroczeń wobec zwierząt.
 8. współpracę z jednostkami oświatowymi i wychowawczymi.
 9. organizowanie akcji edukacyjnych i propagandowych, warsztatów, seminariów oraz szkoleń.
 10. rozpowszechnianie wiedzy o ochronie praw zwierząt.
 11. rozpowszechnianie wiedzy na temat właściwego oznakowywania zwierząt oraz wdrażanie programu identyfikacji zwierząt.
 12. współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu, osobami publicznymi, organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą.
 13. występowanie z inicjatywą w zakresie wydawania lub zmian legislacyjnych przepisów dotyczących praw zwierząt.
 14. wydawanie folderów, biuletynów, ulotek, plakatów oraz innych materiałów informacyjnych dotyczących tematyki związanej z celami działania Fundacji
 15. prowadzenie punktów informacyjnych Fundacji, również na imprezach masowych.
 16. organizowanie akcji charytatywnych, zbiórek publicznych, aukcji na rzecz bezdomnych i krzywdzonych zwierząt w kraju i za granicą.
 17. przyznawanie nagród i wyróżnień osobom fizycznym i prawnym za działalność na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt i zapobiegania bezdomności oraz nadawanie tytułu Sponsora Fundacji.
 18. prowadzenie i utrzymanie strony internetowej Fundacji.
 19. wspieranie finansowe i rzeczowe innych organizacji i osób fizycznych zajmujących się udzielaniem pomocy zwierzętom pokrzywdzonym, porzuconym oraz zagubionym.
 20. promocja ochrony przyrody i zwierząt oraz działalności fundacji i poprzez marketing internetowy, portale społecznościowe i media tradycyjne
 21. organizacja akcji i realizacja projektów mających na celu ochronę przyrody i pomoc zwierzętom

 

oraz następującą odpłatną działalność pożytku publicznego:

 

 1. sprzedaż darów rzeczowych przekazanych Fundacji
 2.            udzielanie pomocy zwierzętom pokrzywdzonym, porzuconym oraz zagubionym  w przypadku istnienia osób fizycznych lub prawnych chcących pokryć koszty tej działalności
 3. finansowanie pomocy medycznej oraz kastracji i sterylizacji zwierząt w przypadku istnienia osób fizycznych lub prawnych chcących pokryć koszty tej działalności
 4. wdrażanie programu identyfikacji zwierząt w przypadku istnienia osób fizycznych lub prawnych chcących pokryć koszty tej działalności

 

Rozdział III
Organy Fundacji

 • 12

Organami Fundacji są:

 1. Przewodniczący
 2. Rada Fundacji
 3. Zarząd Fundacji
 • 13

PRZEWODNICZĄCY

 1. Pierwszym Przewodniczącym zostaje Fundator.
 2. Przewodniczący może przekazać uprawnienia wynikające z niniejszego statutu, w szczególności w zakresie powoływania i odwoływania członków Zarządu oraz członkostwa w Radzie, innej osobie fizycznej. Dla ważności oświadczenia woli o przekazaniu tych uprawnień wymagana jest forma pisemna.
 3. W przypadku śmierci Przewodniczącego funkcję Przewodniczącego obejmuje osoba wskazana przez Zarząd.
 • 14

Do kompetencji Przewodniczącego należy:

 1. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.
 2. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i Wiceprezesa Zarządu.
 3. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji.
 4. Powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego Rady Fundacji.
 5. Podejmowanie decyzji w sprawie zmian statutu Fundacji po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji.
 6. Decydowanie o połączeniu Fundacji z inną fundacją po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji.
 7. Decydowanie o przystąpieniu Fundacji do zrzeszeń i innych organizacji w celach zgodnych z celami Fundacji.
 8. Decydowanie o likwidacji Fundacji po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji.
 9. Ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu co do rozdziału zgromadzonych środków.
 10. Zatwierdzanie programów działania Fundacji.
 11. Zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd i Radę Fundacji oraz z własnej inicjatywy.
 12. Zatwierdzanie rocznego preliminarza wydatków.
 13. Powoływanie likwidatora Fundacji.
 14. Wskazanie celu, na który zostanie przekazany majątek pozostały po likwidacji Fundacji.

Przewodniczący ma prawo zwoływać posiedzenia Zarządu i Rady Fundacji i w nich uczestniczyć.

 • 15

RADA FUNDACJI

 1. Radę Fundacji powołuje Przewodniczący na czas nieokreślony.
 2. Rada Fundacji składa się z minimum dwóch osób w tym Przewodniczącego Rady Fundacji.
 3. Członek Rady Fundacji nie może być równocześnie członkiem Zarządu Fundacji.
 4. Członek Rady Fundacji nie może pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu Fundacji.
 5. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 6. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek śmierci, złożenia pisemnej rezygnacji, skazania na karę pozbawienia praw publicznych lub odwołania przez Przewodniczącego.
 7. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art.8. pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535).
 • 16

Do zakresu obowiązków Rady Fundacji należy:

 1. Opiniowanie programów działania Fundacji.
 2. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i udzielanie absolutorium Zarządowi.
 3. Nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji.
 4. Przeprowadzanie przez członków Rady Fundacji inspekcji gospodarki Fundacji, kontroli ksiąg, badania słuszności i celowości poczynionych wydatków.
 5. Podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji za zgodą Przewodniczącego.
 6. Nadawanie tytułu Sponsora Fundacji.
 7. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd.
 8. Zatwierdzanie wysokości i składników wynagrodzenia członków Zarządu oraz pracowników Fundacji za zgodą Przewodniczącego.
 9. W celu wykonania swych zadań kontrolnych Rada jest uprawniona do:
 10. a) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji
 11. b) żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień w sprawach dotyczących działalności Fundacji.
 • 17
 1. Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy lub kiedy zajdzie taka potrzeba.
 2. Na posiedzeniach Rady Fundacji mogą być obecni członkowie Zarządu oraz Przewodniczący.
 3. Sprawozdania z kontroli Rada Fundacji przedstawia Zarządowi oraz Przewodniczącemu.

 

 • 18
 1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tym że dla ich prawidłowości wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków.
 2. W przypadku równej liczby głosów podczas podejmowania uchwał przez Radę Fundacji decydujący głos posiada Przewodniczący.
 • 19

ZARZĄD FUNDACJI

 1. Pierwszy Zarząd powoływany jest przez Fundatora na czas nieokreślony.
 2. Fundator wybiera spośród członków Zarządu Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu.
 3. Zarząd składa się z co najmniej dwóch osób.
 4. Członkowstwo w Zarządzie ustaje w chwili śmierci, złożenia pisemnej rezygnacji bądź odwołania przez Fundatora, w przypadku, gdy członek Zarządu działa na szkodę Fundacji lub nie wykonuje swoich obowiązków.
 5. Członkiem Zarządu może być Przewodniczący, pod warunkiem, że nie jest on równocześnie członkiem Rady Fundacji.
 6. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie zwrot uzasadnionych kosztów pracy lub wynagrodzenie.
 • 20

Zarząd Fundacji:

 1. Reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 2. Opracowuje roczne i wieloletnie plany działania Fundacji.
 3. Sporządza sprawozdania z działalności Fundacji.
 4. Sprawuje zarząd majątkiem Fundacji.
 5. Przyjmuje subwencje, spadki, darowizny oraz zapisy.
 6. Kieruje bieżącą działalnością Fundacji i odpowiada za realizację jej celów statutowych.
 7. Występuje z wnioskiem do Przewodniczącego w sprawie zmian w statucie, połączenia lub likwidacji Fundacji.
 8. Ustala liczbę stałych pracowników oraz wolontariuszy.
 9. Opracowuje roczne preliminarze wydatków Fundacji.
 10. Odpowiada za realizację celów statutowych Fundacji oraz wyniki działalności finansowej.
 11. Prowadzi kronikę Fundacji.
 • 21
 1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jej członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
 2. W przypadku równej liczby głosów podczas podejmowania uchwał przez Zarząd Fundacji decydujący głos posiada Przewodniczący.
 • 22
 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na sześć miesięcy. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokoły, które podpisują przewodniczący posiedzenia oraz protokolant.
 2. Na posiedzeniach Zarządu Fundacji mogą być obecni członkowie Rady Fundacji oraz Przewodniczący.
 • 23

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji mogą być składane przez dwóch członków Zarządu Fundacji łącznie.

Rozdział IV
Majątek i dochody Fundacji

 • 24
 1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski w kwocie 1000 złotych wniesiony przez Fundatora oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działalności.
 • 25

Dochody Fundacji pochodzą z następujących źródeł:

 1. Darowizny, dotacje, spadki i zapisy osób fizycznych oraz prawnych, krajowych i zagranicznych.
 2. Subwencje osób prawnych.
 3. Odsetki bankowe i inne dochody kapitałowe.
 4. Dochody z majątku ruchomego i nieruchomego.
 5. Dochody ze zbiórek i imprez publicznych.
 6. Dochody z działalności inwestycyjnej Fundacji prowadzonej zgodnie ze statutem Fundacji.
 7. Dochody z odpłatnej działalności pożytku publicznego
 • 26
 1. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.
 2. Dochody z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, o przyjęciu spadku decyduje Zarząd w formie uchwały.
 • 27

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 • 28

Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkowych Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli zwanymi dalej  osobami bliskimi.

 • 29

Zabrania się przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje w sposób bezpłatny lub na preferowanych warunkach.

 • 30

Zabrania się wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

 • 31

Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą  członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 

Rozdział V
Zmiana statutu i postanowienia końcowe

 • 32
 1. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.
 2. Decyzję o zmianie statutu podejmuje Przewodniczący po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji.
 • 33
 1. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
 2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby się zmienić cel Fundacji.
 3. Decyzje o połączeniu podejmuje Przewodniczący po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji.
 • 34
 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania się środków finansowych i majątku.
 2. W kwestiach spornych dotyczących zmiany statutu i likwidacji Fundacji decydujący głos posiada Przewodniczący.

Ta treść jest dostępna w następujących językach: polski