ROZLICZ PIT ONLINE – SZYBKO, WYGODNIE, BEZPŁATNIE – KLIKNIJ W BANNER

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku

PIT-39. Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

Zbycie nieruchomości. Dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

Ściągnij i wypełnij aktualne formularze 2022/2023:

PIT-39 – Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) – formularz do wypełnienia elektronicznego

PIT-39 – kliknij i pobierz

Inne:

 Załącznik PIT/Z – Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej dział. gospod., prowadzonej przez podatników korzyst. ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7A ustawy, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym

 Załącznik PIT/ZG – Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym

 


PIT 39 jest dedykowany tym, który w ostatnim roku podatkowym uzyskali przychody ze sprzedaży nieruchomości. Dotyczy to sytuacji, gdy pomiędzy budową/nabyciem nieruchomości, a jej sprzedażą minęło mniej niż 5 lat. Stawka podatkowa wynosi 19%. Deklarację należy złożyć do 30 kwietnia – w przypadku, gdy jest to dzień wolny od pracy termin ulega wydłużeniu do kolejnego dnia roboczego. Należy wspomnieć, że jest to jednocześnie termin na zapłatę zobowiązania. Nie każdy wie, że PIT 39 dotyczy nie tylko sytuacji, gdy nieruchomość została sprzedana, ale również zamieniona. Opisywanymi przepisami objęte są takie prawa majątkowe.

PIT-39 – informacje ogólne

Przedstawianej formie opodatkowania podlegają nieruchomości oraz prawa majątkowe, które zostały zbyte przed upływem 5 lat od daty nabycia lub budowy. Należy uwzględnić, że pięcioletni okres liczony jest od 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie/wybudowanie. Podatek z odpłatnego zbycia trzeba zapłacić w sytuacji:
– zbycia/wymiany nieruchomości, części nieruchomości lub udziałów,
– zbycia spółdzielczego prawa do lokalu mieszkaniowego lub użytkowego,
– zbycia prawa do domu jednorodzinnego wchodzącego w skład spółdzielni mieszkaniowej,
– zbycia prawa wieczystego do użytkowania gruntów.

Warto zaznaczyć, że opodatkowanie nie dotyczy zbycia w ramach prowadzenia działalności gospodarczej. W PIT 39 wykazuje się nie tylko przychody, ale również koszty uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne, czy też dochody ze sprzedaży nieruchomości. Do wypełnienia otrzymujemy standardowy druk, który składa się z dwóch części. Pierwsza z nich (A) wymaga wskazania celu deklaracji (złożenie lub korekta). Druga część (B) to dane identyfikacyjne. W sekcji (C) należy wykazać dochód lub stratę. w kolejnym punkcie (D) następuje obliczenie zobowiązania podatkowego, co umożliwia wykazanie danych finansowych. Kolejne sekcje są następujące: kwota do zapłaty (E), zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 44 UST, 1b USTAWY (F), informacja o dochodach (przychodach) wykazywanych na podstawie art. 45 UST, 3c USTAWY (G), wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji użytku publicznego (H), informacje uzupełniające (I), informacje o załącznikach (J), podpis podatnika/pełnomocnika (K).

Kto musi składać deklarację PIT-39?

Deklarację podatkową PIT-39 muszą złożyć wszyscy, którzy w ostatnim roku podatkowym osiągnęli korzyści majątkowe ze sprzedaży/wymiany nieruchomości lub praw majątkowych. Nie dotyczy to sytuacji, gdy odpłatne zbycie nastąpiło po upływie 5 lat od nabycia, czy też budowy. Z opodatkowania zwolnieni są przedsiębiorcy, którzy dokonali zbycia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Wiele osób jest zainteresowanych tematem ulgi mieszkaniowej. Faktem jest, że istnieje możliwość jej uzyskania w przypadku, gdy osiągnięty przychód zostanie przeznaczony do własnych celów mieszkaniowych. Dzięki temu możliwe jest uniknięcie zapłaty podatku. Trzeba jednak podkreślić, że wysokość ulgi obliczana jest na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów. Nieprawdą jest, że jest ona równa z wartością przychodu.

Podatnik musi zadeklarować kwotę, która w ciągu najbliższych dwóch lat zostanie wydana na prywatne cele mieszkaniowe. Oczywiście muszą one zostać właściwie udokumentowane. Jeśli nie dojdzie do realizacji omawianych celów, należy dokonać korekcji PIT 39. W takiej sytuacji konieczne jest usunięcie ulgi, co jest równoznaczne z powstaniem obowiązku podatkowego. Należy jednak pamiętać o odsetkach, które podnoszą kwotę do zapłaty. W przypadku, gdy korekta zostanie złożona przed upływem 6 miesięcy od daty złożenia deklaracji wartość odsetek wynosi 4%. W innym przypadku jest to 8%. Od 1 stycznia 2019 roku na realizację prywatnych celów mieszkaniowych przeznaczone jest 3 lata.

Przed złożeniem PIT 39 warto jest poznać różnicę pomiędzy poniższymi pojęciami:
– Przychód ze zbycia nieruchomości – to nic innego, jak cena znajdująca się w umowie, która została pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Oczywiście może zdarzyć się tak, że nieruchomość jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług. W takiej sytuacji od ceny sprzedaży należy odjąć podatek VAT. Trzeba podkreślić, że koszt odpłatnego zbycia nie jest tym samym, co koszty uzyskania przychodu. Są one związane z przeprowadzaną transakcją. Mowa tutaj o m.in. opłatach notarialnych, opłatach sądowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, a także wielu innych.
– Koszt uzyskania przychodu – jest to koszt nabycia danej nieruchomości, czy też praw majątkowych. Do tej grupy zalicza się również m.in. koszt wybudowania zbywanej nieruchomości, nakłady i wydatki zwiększające wartość nieruchomości, podatek od spadków i darowizn (zapłacony).
– Suma odpisów amortyzacyjnych – dotyczy to wyłącznie przypadków, gdy nieruchomość była amortyzowana. Warto wiedzieć, że amortyzacji podlega jedynie budynek mieszkalny lub lokal, prawo do domu jednorodzinnego wchodzącego w skład spółdzielni mieszkaniowej, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Powszechną sytuacją jest sprzedaż nieruchomości, która została nabyta drogą spadku lub darowizny. W takiej sytuacji generowany jest podatek, który w PIT 39 można ująć, jako koszt uzyskania przychodu. Warto jednak dodać, że w przypadku częściowej sprzedaży nieruchomości wykazuje się wyłącznie część zapłaconego podatku od spadków i darowizn. Dla przykładu: jeśli łączna wartość nieruchomości wynosiła 100 000 zł, a została sprzedana jedynie jej połowa, to w PIT 39 można wykazać 50% kwoty zapłaconego podatku od spadków i darowizn. Ważne jest to, aby prawidłowo obliczyć część procentową zbywanej nieruchomości. Opisywana sytuacja nie występuje, jeśli jest ona sprzedawana w całości.

Instrukcja wypełnienia PIT-39 (skrócona)

Wypełnienie PIT 39 nie jest skomplikowane, jednak należy pamiętać o tym, aby sprawdzić, czy posiadany formularz jest prawidłowy. Najprościej jest korzystać z oficjalnej strony Ministerstwa Finansów. Jest to najlepsza opcja dla tych, którzy chcą mieć pewność, że dostępne materiały są w pełni zweryfikowane. Oczywiście elektroniczne złożenie deklaracji może odbywać się nie tylko za pośrednictwem komputera stacjonarnego. Dostępna jest dedykowana aplikacja mobilna, którą można pobrać np. na smartfon lub tablet. Należy mieć świadomość, że w sieci dostępne jest również fałszywe oprogramowanie, a więc nie zaleca się pobierania żadnych aplikacji z niesprawdzonych źródłem. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że zostały one stworzone w celu wyłudzenia prywatnych danych osobowych.

Osoby, które chcą złożyć PIT 39 drogą elektroniczną powinny:

1. Pobrać odpowiedni formularz na stronie Ministerstwa Finansów. Istnieje możliwość jego wypełnienia również online – wystarczy otworzyć go w przeglądarce lub aplikacji. Poszukując odpowiedniego dokumentu należy wejść na oficjalną witrynę wspomnianej instytucji (www.e-deklaracje.gov.pl), a następnie przejść do zakładki „Formularze”.
2. Podczas wypełnienia deklaracji należy upewnić się, czy wszelkie dane osobowe lub kwoty zostały wprowadzone prawidłowo. Plusem interaktywnego formularza jest fakt, że zapewnia on poprawność formalną, czy też rachunkową. Wartość zobowiązania podatkowego, czy też inne kwoty zostaną obliczone automatycznie.
3. Każda deklaracja musi posiadać podpis elektroniczny, które świadczy o jej autentyczności. Należy podkreślić, że jest to po prostu zbiór prywatnych danych, takich jak np. imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, NIP, kwotę przychodu wykazaną w poprzednim zeznaniu podatkowym.
3. Kolejnym krokiem jest wysłanie uzupełnionego dokumentu. Na uwagę zasługuje fakt, że nie jest to równoznaczne z jego złożeniem. Istotne jest to, aby sprawdzać jego status.
4. Po zweryfikowaniu oraz zaakceptowaniu deklaracji powinien pojawić się status „Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie”. Następnym krokiem jest wygenerowanie UPO, czyli Urzędowego Poświadczenia Odbioru Dokumentu Elektronicznego. Oczywiście może zdarzyć się tak, że PIT 39 zostanie odrzucony po weryfikacji. Właśnie dlatego tak istotne jest to, aby sprawdzać jego aktualny status. W przypadku braku pomyślnego komunikatu należy dokonać korekty – najczęściej omawiany status pojawia się na skutek popełnienia błędu.

Najczęstsze błędy w deklaracji PIT-39

Podczas wypełniania deklaracji PIT 39 należy zachować należytą ostrożność. Łatwo jest popełnić błąd, który znacząco opóźni proces rozliczenia z urzędem skarbowych.
1. Niewłaściwy formularz – w sieci znajduje się wiele druków, które straciły swoją ważność. Podczas składania deklaracji należy korzystać wyłącznie z formularza, który jest aktualny. Właśnie dlatego należy korzystać z oficjalnej strony lub aplikacji Ministerstwa Finansów. Plusem jest fakt, że przesył danych jest kompleksowo szyfrowany, co niweluje ryzyko ich przejęcia przez nieupoważnione osoby. Rozliczanie się drogą elektroniczną nie generuje więc żadnego zagrożenia.
2. Niepoprawna kwota ulgi mieszkaniowej – wysokość ulgi mieszkaniowej nie jest równoznaczna z wartością przychodów związanych ze sprzedażą. Oblicza się ją zgodnie z ustalonym schematem.
3. Niewłaściwe ujęcie przychodów z zagranicy – w PIT 39 umieszcza się również przychód ze zbycia nieruchomości za granicą. W tym przypadku stosuje się metodę proporcjonalnego odliczania. Warto wiedzieć, że w deklaracji nie trzeba umieszczać dochodów zwolnionych z opodatkowania. Nie można jednak zapomnieć o ujęciu m.in. zryczałtowanym podatku obliczonym od przychodów (dochodów) uzyskanych poza granicami RP, niepobranym przez płatnika podatku ryczałtowym z kapitałów pieniężnych. Obie wartości nie muszą być umieszczane w żadnych innych deklaracjach.
4. Błędne wpisanie danych osobowych – czasami pomyłka jest wynikiem źle wpisanych danych np. imienia i nazwiska, adresu, PESEL-u, NIP-u. Właśnie dlatego przed przesłaniem oraz złożeniem deklaracji należy upewnić się, że wszystkie informacje są zgodne z rzeczywistością. Należy uważać na literówki. Oczywiście każdy błąd może zostać wyeliminowany poprzez złożenie korekty. Może ona zostać przesłana drogą elektroniczną.

Ta treść jest dostępna w następujących językach: polski