ROZLICZ PIT ONLINE – SZYBKO, WYGODNIE, BEZPŁATNIE – KLIKNIJ W BANNER

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku

PIT-37 Zeznanie o wysokości  osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2022

Rozliczenie na zasadach ogólnych. Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

Ściągnij i wypełnij aktualne formularze 2022/2023:

PIT-37   Zeznanie o wysokości  osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym – formularz aktywny, można wypełnić również na komputerze

PIT-37 – kliknij i pobierz

Załączniki:

 Załącznik PIT/D – Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym

 Załącznik PIT/O – Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym

 Załącznik PIT/M – Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym

 Załącznik PIT-2K – Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych

 Załącznik PIT/Z – Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej dział. gospod., prowadzonej przez podatników korzyst. ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7A ustawy, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym

 Załącznik PIT/ZG – Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym

 Załącznik PIT/B – Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej

 Załącznik PIT/DS – Informacja o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej

 Załącznik PIT/BR – Informacja o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową

 


Zbliżający się koniec kwietnia nieuchronnie oznacza konieczność rozliczenia się z fiskusem. Większość Polaków osiąga przychody na podstawie umowy o pracę, emerytury jak również na podstawie umów zlecenie i umów o dzieło. Wszystkie te osoby do rozliczenia z Urzędem Skarbowym będą musiały wybrać PIT-37. Jest to najczęściej wybierany w Polsce formularz, dotyczy on około 82% podatników.

PIT-37 – informacje ogólne

PIT-37 to zeznanie mówiące o wysokości osiągniętego dochodu (ale również poniesionej straty) w danym roku podatkowym. Jest on składany przez osoby, które w roku poprzednim uzyskały dochód za pośrednictwem płatnika (w tym przypadku podmiot pobierał z wynagrodzenia podatnika zaliczkę na podatek dochodowy, a także odprowadzał składki na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne). PIT-37 jest wypełniany na podstawie innych PIT-ów, które podatnik powinien otrzymać od podmiotów z których otrzymywał wynagrodzenie. Należą do nich:
– PIT-11 – zawarte są w nim dochody z umów o pracę, jak również o dzieło i zlecenia. Dodatkowo dochody z tytułu praw autorskich oraz działalności wykonywanej osobiście;
– PIT-40A/11A – zawiera informacje o dochodach uzyskanych z emerytur oraz rent i zasiłków pieniężnych;
– PIT-8C – są na nim wykazane dochody np. ze stypendium, czy ze zbycia papierów wartościowych (może to być również strata);
– PIT-R – wykazywane są na nim dochody wynikające z pełnienia przez podatnika obowiązków obywatelskich i społecznych.
Wykazane w powyższych PIT-ach dochody, oraz koszty uzyskania przychodu, zaliczki i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne należy przepisać do odpowiednich rubryk w PIT-37. W przypadku, gdy posiadamy klika źródeł przychodu i w dwóch PIT-ach posiadamy wypełnione te same rubryki, to w głównym zeznaniu PIT-37 należy podać sumę tych kwot. Dla przykładu, dochody na PIT-11 wynoszą 40 000 zł, oraz dochody na PIT-8C wynoszą 2000 zł. W polu dochód należy wpisać 42 000 zł.
Dodatkowo do składanego PIT-37 istnieje możliwość dołączenia PIT-D przy pomocy odliczymy ulgi mieszkaniowe, jak również PIT-O w którym odliczamy inne ulgi jak np. za przekazane darowizny (które odliczamy od dochodu), czy ulgę na dzieci lub internetową itp.

Termin składania PIT-37

Terminem ostatecznym składania zeznania PIT 37 w roku 2020 jest 30 kwietnia. Do tego czasu należy złożyć deklarację we właściwym Urzędzie Skarbowym jak również zapłacić podatek, który z niego wynika. Jeśli deklarację składamy przed tym terminem, możemy deklarację złożyć wcześniej, a podatek zapłacić później (jednak do 30 kwietnia).
Jeśli ostatnim dniem miesiąca składania zeznań podatkowych jest dzień wolny od pracy, to czas na złożenie PIT mija następnego dnia roboczego po ostatecznym terminie składania zeznania. W 2020 roku, 30 kwietnia wypada w czwartek dlatego przepis ten nie ma zastosowania i jest to ostateczna data złożenia zeznania i opłacenia podatku.

Kto musi składać deklarację PIT-37?

Przy pomocy PIT-37 rozliczane jest większość umów pracowniczych tj. o pracę, dzieło lub zlecenie. Wypełnić go powinni podatnicy, którzy przychody w poprzednim roku uzyskali wg zasad ogólnych tj. skali podatkowej która w 2020 roku wynosi 18% i 32%. Dotyczy to dochodów osiągniętych wyłącznie w Polsce za pośrednictwem płatnika. Przy pomocy PIT-37 rozliczane są przychody z następujących źródeł:
– stosunek pracy (w tym spółdzielczy), stosunek służbowy oraz praca nakładcza;
– emerytura lub renta krajowa jak również świadczenia przedemerytalne;
– zasiłki przedemerytalne, oraz należności tytułu bycia członkiem rolniczych spółdzielni produkcyjnych jak również innych spółdzielni które zajmują się produkcją rolną;
– zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego takie jak np. zasiłek chorobowy;
– działalność wykonywana osobiście jak np. umowa zlecenie;
– świadczenia z Funduszu Pracy jak np. zasiłek dla bezrobotnych, raz z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
– prawa autorskie i inne prawa majątkowe.

Skrócona instrukcja wypełnienia PIT-37

PIT-37 można wypełnić w formie papierowej i dostarczyć do właściwego Urzędu Skarbowego, skorzystać ze specjalnych programów, lub z profilu zaufanego. Te dwie ostatnie opcje pozwolą uniknąć nam błędów wynikających ze złych obliczeń, ponieważ część z nich wykonają za nas. Dodatkowo w naszym profilu zaufanym znajdziemy PIT wysłane przez podmioty od których otrzymaliśmy wynagrodzenie. Jeśli nie odliczamy żadnych ulg, możemy od razu zaakceptować zeznanie podatkowe jednym kliknięciem.
Warto nadmienić, że na stronie Ministerstwa Finansów znajduje się Broszura Informacyjna, która w dokładny sposób opisuje zeznanie PIT-37, wraz ze wszystkimi komórkami jakie należy wypełnić.

W pierwszej kolejności należy pamiętać o wpisaniu numeru PESEL. Bez niego Urząd Skarbowy nie będzie mógł zidentyfikować deklaracji. W deklaracji PIT podatnik wypełnia jedynie jasne pola, ciemne są wypełniane przez Urząd. W polu nr 6 należy wybrać sposób opodatkowania w zależności od wybranej formy.
Dokument jest podzielony na części, a każde pole posiada swój numer dzięki czemu prościej jest odnaleźć konkretne miejsce w które należy wpisać dane.
W części A należy wpisać nazwę Urzędu do którego wysyłamy zeznanie oraz jaki jest cel zeznania.
Część B dotyczy naszych danych identyfikacyjnych. Należy zwrócić uwagę aby nie popełnić w tej części błędu, ponieważ Urząd może nie mieć możliwości skontaktowania się z nami lub wysłania zwrotu podatku przekazem jeśli podamy błędne dane.
W części C należy wpisać sumę wszystkich przychodów które są zwolnione od podatku.
Część D z kolei dotyczy dochodów i strat ze źródeł przychodów. W zależności od sposobu otrzymywania wynagrodzenia wypełniamy odpowiednie pola od 40 do 68 oraz od 73 do 101 dla małżonka. Następnie w polach od 69 do 72 oraz od 102 do 105 sumę wszystkich wpisanych kwot.
W części D wpisać należy wszystkie odliczenia od dochodu takie jak składki na ubezpieczenia społeczne czy odliczenia wykazane w opisanych wcześniej PIT/O i PIT/D.
Część F służy do obliczenia podatku. Z kolei w części G należy wpisać wszystkie odliczenia.
Obliczony należny podatek należy wpisać w części H. W zależności od tego czy w ciąg roku dokonaliśmy nadpłaty czy niedopłaty należy wypełnić pole 123 lub 124.
Jeśli korzystamy z ulgi na dzieci, to należy wpisać ją w części I.
Każda z osób wypełniająca deklarację PIT-37 może 1% należnej do zapłaty kwoty podatku przekazać na rzecz organizacji pożytku publicznego. W tym celu w polu nr 132 należy wpisać odpowiedni numer KRS oraz kwotę w polu 133. Jeśli np. fundacja zbiera środki na kilka celów należy uzupełnić cel szczegółowy w polu 134. Całość zawiera się w części K i L zeznania.
Jeśli PIT-37 wypełnialiśmy na podstawie innych zeznać PIT należy je dołączyć do zeznania. W części M deklarujemy jakie załączniki posiadać będzie nasza deklaracja.
Jeśli z zeznania podatkowego wynika, że podatnik posiada nadpłatę, to kwota ta zostanie zwrócona. Może to nastąpić za pośrednictwem przekazu pocztowego lub na konto bankowe. Jeśli chcemy wybrać tą drugą opcję należy wypełnić część N zeznania PIT-37.
Jeśli posiadamy Kartę Dużej Rodziny informację taką należy uwzględnić w części O.
Ostatnia część P służy do złożenia podpisów pod deklaracją. Jeśli deklarację składamy w Urzędzie lub wysyłamy listownie musi ona zostać podpisana przez podatnika i małżonka jeżeli rozliczamy się wspólne. Jeśli deklarację składa pełnomocnik, również on powinien podpisać się w tej części. Deklaracja bez podpisu jest nieważna dlatego istotne jest żeby o tym pamiętać. Nie dotyczy to deklaracji wysyłanych przez Internet ponieważ posiadają one podpis cyfrowy.

Najczęstsze błędy w deklaracji

Wypełnienie rocznego zeznania podatkowego PIT w błędy sposób może narazić nas na nałożenie kary przez Urząd Skarbowy. Jeśli błąd będzie znaczący możemy nawet odpowiadać za wykroczenie lub przestępstwo. Poza tym, błędne wypełnienie deklaracji może skutkować zapłaceniem przez nas za wysokiego podatku. W związku z tym warto dowiedzieć się jakie błędy są najczęściej popełniane. Pozwoli nam to zwrócić szczególną uwagę na newralgiczne punkty i uniknięcie pomyłek.
Najczęściej popełnianym błędem jest brak luk błędne wpisanie numeru PESEL. Znajduje się on na samej górze zeznania w lewym rogu. Jeśli rozliczamy się z małżonkiem, należy wpisać dwa numery PESEL.

Kolejnym często popełnianym błędem są błędy rachunkowe. Zanim przystąpimy do wypełniania deklaracji PIT należy samodzielnie obliczyć przychody, podatki i pobrane zaliczki ze wszystkich źródeł. Jeśli wysokość zmiany w wyniku błędu należnego podatku, czy kwoty zwrotu lub poniesionej straty nie przekroczy 1000zł Urząd może dokonać korekty samodzielnie. Podatnik może odwołać się od takiej decyzji. Jeśli składamy dokument osobiście, warto poprosić urzędnika o jego sprawdzenie.
W deklaracjach zdarzają się również błędy wynikające z błędnego zaokrąglenia końcówek. Dotyczy to głównie osób, które deklarację PIT-37 wypełniają na podstawie PIT-8B lub PIT-11. Kwota podstawy opodatkowania jak również podatku powinna być zaokrąglona o pełnej złotówki. Kwoty wynoszące poniżej 50 groszy zaokrągla się w dół (pomija się), natomiast kwoty 50 gr i więcej powinny być zaokrąglone w górę. Dla przykładu jeśli obliczony podatek będzie wynosił 1113,50zł to kwotę należy zaokrąglić do 1114zł, natomiast kwota 1113,45zł powinna być zaokrąglona do 1113 złotych.

Dochodem nazywamy różnicę pomiędzy przychodami a kosztami. Część podatników w swoich zeznaniach zapomina odliczyć składki na ubezpieczenie społeczne co wpływa na konieczność zapłacenia wyższego podatku.

Ulgi podatkowe mają ograniczenia których nie można przekroczyć w zeznaniu podatkowym. Jednym z błędów w deklaracjach jest właśnie ich za wysoka kwota. Szczególnie na ten błąd trzeba uważać w przypadku odliczania darowizn. Maksymalna kwota odliczenia darowizny to 6% dochodu. Limit ten jednak nie dotyczy darowizn na działalność kościelną jak również charytatywno-opiekuńczą.

W przypadku składania deklaracji wraz z małżonkiem ważne jest ustalenie sumy dochodów. Wcześniej jednak każda z osób powinna dokonać odliczeń od dochodu. Podatek wynosi podwójną wysokość od podatku od połowy łącznych dochodów. W niektórych deklaracjach podatnicy liczą podatek od całych dochodów, a następnie dzielą go na dwa i wykazują jego połowę.

 

Ta treść jest dostępna w następujących językach: polski