ROZLICZ PIT ONLINE – SZYBKO, WYGODNIE, BEZPŁATNIE – KLIKNIJ W BANNER

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

PIT-36 Zeznanie o wysokości  osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

Rozliczenie na zasadach ogólnych. Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach
ogólnych.

Ściągnij i wypełnij aktualne formularze 2017/2018:

PIT-36 – Zeznanie o wysokości  osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym – formularz aktywny, można wypełnić również na komputerze

PIT-36 – Wersja do wydruku (nieaktywna)

Inne:

  Załącznik PIT/B – Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej

  Załącznik PIT/D – Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym

  Załącznik PIT/O   – Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym

  Załącznik PIT/DS – Informacja o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej

  Załącznik PIT/BR – Informacja o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową

  Załącznik PIT/ZG – Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku

  Załącznik PIT/Z – Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy, osiągniętego (poniesionej)

  Załącznik PIT/M – Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców

  Załącznik PIT-2K – Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych

  Załącznik SSE-R(5) – informacja ta ma załączniki: SSE-R/A SSE/A. Rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia

  Załącznik PIT/TP – Uproszczone Sprawozdanie (muszą składać podatnicy, którzy są zobowiązani do sporządzania dokumentacji podatkowej pomiędzy podmiotami powiązanym, jak i w przypadku dokonywania płatności należności na rzecz podmiotu z tzw. raju podatkowego).

Broszura informacyjna:

Broszura informacyjna do PIT-36 – Instrukcja i objaśnienia do formularza PIT-36

Wzory obowiązują od 15 grudnia 2017 r. i mają zastosowanie do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od 1 stycznia 2017 r.


 

This post is available in: plpolski